Budova bola postavená v roku 1930 lekárnikom PhMr. Samuelom Búľovským a jeho manželkou Martou, dcérou továrnika z Liptovského Mikuláša, na účely lekárne (prízemie) a bytu pre lekárnika s rodinou (poschodie) podľa návrhu známeho slovenského medzivojnového architekta a staviteľa Milana Michala Harminca, ktorý projektoval viaceré stavby v Novom Smokovci (sanatórium Palace – 1934, Odborný liečebný ústav respiračných chorôb – 1923 a ďalšie).

V Tatrách dovtedy pre územie Smokovce – Tatranská Polianka – Štrbské Pleso existovala len jediná lekáreň. Novopostavená lekáreň PhMr. Samuela Búľovského vyhovovala všetkým predpisom pre zariadenie modernej lekárne, čo väčšina dovtedajších lekární nespĺňala. PhMr. Samuel Búľovský, ktorý s rodinou prišiel do Vysokých Tatier z Liptovského Hrádku, kde pôsobil ako lekárnik, sa vo Vysokých Tatrách aktívne zapájal do verejného, politického, spoločenského a cirkevného života. Okrem výkonu lekárnickej praxe bol iniciátorom vzniku obce Vysoké Tatry, cirkevným a verejným činiteľom. O jeho pôsobení v Tatrách vypovedá pamätná tabuľa umiestnená v roku 2009 na budove pri príležitosti 55. výročia jeho úmrtia.

Budova od svojho vzniku v roku 1930 až do roku 1993 slúžila ako lekáreň. V päťdesiatych rokoch minulého storočia bola budova znárodnená a prešla do vlastníctva štátu v správe Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) Poprad. Po roku 1989 v rámci reštitučných zákonov bolo vlastníctvo budovy navrátené rodine a právnym nástupcom PhMr. Samuela Búľovského.
Od roku 1993 po privatizácií lekární a rozpade lekárenskej služby Poprad, budova slúži ako penzión pre ubytovanie návštevníkov Tatier.